Посебни део матурског испита за техничара за компјутерско управљање

 

Mатурски испит школске 2022/23. године погледајте овде

март 2023


 

   Прва генерација ученика образовног профила Tехничар за компјутерско управљање (CNC) машина завршава своје школовање полагањем матурског испита школске 2021/22. године.
   Програм матурског испита припремљен је уз консултације и према захтевима социјалних партнера – Уније послодаваца, Привредне коморе Србије, одговарајућих пословних удружења и уз активно учешће наставника средњих стручних школа у којима се образовни програм спроводи. Овај програм настао је на основу свеобухватног истраживања различитих међународних концепата матурског испита у стручном образовању, уз уважавање постојећих искустава и услова у овој области у Републици Србији.

Матурски испит састоји се од три независна испита:
• испит из српског језика и књижевности, односно језика и књижевности на којем се ученик школовао (матерњи језик);
• испит за проверу стручно–теоријских знања;
• матурски практични рад.

   За сваки образовни профил припрема се Приручник о полагању матурског испита, којим се детаљно описује начин припреме, организације и реализације испита. Приручник о полагању матурског испита за профил Tехничар за компјутерско управљање (CNC) машина можете преузети овде.

 

13.5.2022.


НАПОМЕНА: * Поштовани ученици дошло је до промена у начину полагања матурског испита у школској 2021/22 години. Текст који се налази овде је писан раније.

Информације о новом начину полагања ћете добити од Ваших предметних наставника.

10.3.2022.


Матурски практичан рад са усменом одбраном рада

Садржај практичног рада утврђује се из следећих области:

- Пројектовање технолошког поступка ручно или аутоматски
- Обрада предмета на CNC машинама према задатом техничком цртежу.

Усмени испит из изборног предмета

Ученик бира један предмет између следећих:

- Технологија за компјутерски управљане машине
- Програмирање за компјутерски управљане машине
- Аутоматизација производње и флексибилни производни системи
- Математика

Општи успех на матурском испиту исказује се једном оценом која је аритметичка средња вредност оцена добијених на писменом испиту из српског језика и књижевности, матурском раду и изборном предмету.

Питања за изборни предмет

ТЕХНОЛОГИЈА ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ

1. Који су елементи обрадног система?
2. Шта су улазне информације обрадног система?
3. Која је улога управљачке јединице?
4. Који су елементи режима обраде?
5. Принцип резања код кружног брушења?
6. Фаза стварања струготине?
7. Како се разлажу силе при резању?
8. Који су параметри хабања?
9. Које су техничке карактеристике КУ обрадних система?
10. Радни простор струга?
11. Подела преносника према начину избора бројева обрта?
12. Улога тахогенератора?
13. Шта је корисна снага?
14. У чему се састоји манипулација алата код обрадног центра?
15. Који су елементи машине подложни хабању?
16. Шта је обрадни центар?
17. Како делимо резне алате?
18. Који су алати са механички причвршћеним плочицама?
19. Који су системи алата за компјутерски управљане машине?
20. Карактеристике алата за компјутерски управљане машине?
21. Шта подразумевамо под квалитетом обраде?
22. Шта је највећа висина неравнина R max?
23. Фактори који утичу на квалитет обрађене површине?
24. Утицај управљачке јединице на квалитет обраде?
25. Пројектовање процеса за компјутерски управљане машине?
26. Координатни систем машине и радног предмета?
27. Одређивање нивоа и типа производње?
28. Шта је ручно а шта машинско програмирање?
29. Корекција алата?
30. Главне функције и начин деловања?
31. Помоћне функције?
32. Обрада пластичном деформацијом?
33. Померање радног стола пресе?
34. Врсте неконвенционалних метода обраде?
35. Принцип рада ултразвучне методе?
36. Принцип рада електроерозионе методе?
37. Принцип рада ласера?
38. Подручје примене компјутерски управљаних машина?
39. Структура компјутерски управљаних машина?
40. Флексибилна метролошка ћелија?


ПРОГРАМИРАЊЕ ЗА КОМПЈУТЕРСКИ УПРАВЉАНЕ МАШИНЕ

1. Oбласт примене компјутерски управљаних машина алатки
2. Предности и недостаци CNC система
3. Нивои управљања (NC, CNC, DNC, AC, ФПС)
4. Садржина техничко-технолошке документације
5. Ручно пројектовање технологије за CNC обрадне системе
6. Примена рачунара у пројектовању технологије за CNC машине алатке
7. CAD/CAM системи
8. Координатни системи и врсте мерних система програмирања (примери)
9. Адресе програмског листа за струг „EMCO compact 5 CNC“ и за глодалицу „EMCO F1 CNC“
10. Носачи информација код CNC машина алатки
11. Главне функције, подела, краћи преглед
12. Функције за дефинисање мерног система програмирања, примери
13. Функције за дефинисање начина кретања, брзи ход (G00), линеарна интерполација (G01), примери
14. Функције за дефинисање кружне интерполације (G02,G03), примери
15. Програмирање делимичних кружних лукова за стругање и глодање (М99), примери
16. Дефиниција циклусних функција
Циклусна функција за уздужно спољашње стругање, G84, пример
Циклусна функција за попречно спољашње стругање, G88, пример
17. Циклуси бушења
Циклус усецања, G86, пример
18. Циклус резања навоја, G78, пример
19. Рад са потпрограмима, пример
20. Циклусна функција израде џепа, G72, пример
21. Помоћне функције, преглед
22. Функције и задаци управљачке јединице
23. Командна табла управљачке јединице струга „EMCO compact 5 CNC“
24. Koмбинације функцијских тастера
25. Функције за успостављање везе између координатног система машине и предмета обраде за SINUMERIK 840D (G54,G55,G56,G57) постављање нулте тачке обратка.
26. Функције за дефинисање начина кретања за SINUMERIK 840D , спирална интерполација,пример.
27. Функција алата у програму за SINUMERIK 840D.
28. Програмирање коришћењем циклуса (SINUMERIK 840D) HOLES1, HOLES2, скица.
29. Програмирање коришћењем циклуса (SINUMERIK 840D) CYCLE71, CYCLE72, скица.
30. Програмирање коришћењем циклуса (SINUMERIK 840D) POCKET1, POCKET2, скица.
31. Програмирање коришћењем циклуса (SINUMERIK 840D) SLOT1, SLOT2, скица.
32. Програмирање коришћењем циклуса (SINUMERIK 840D) CYCLE76, CYCLE77, скица.
33. Карактеристика обрадних центара
34. Ручно пројектовање технологије и програмирање обраде деформацијом
35. Ручно пројектовање технологије и програмирање неконвенцијалних метода обраде
36. Ручно пројектовање технологије мерења за компјутерски управљане мерне машине
37. Основна структура АПТ језика за машинско програмирање
38. Елементи АПТ језика
39. Формати за дефинисање тачке у АПТ-у
40. Формати за дефинисање линије у АПТ-у
41. Формати за дефинисање круга у АПТ-у
42. Кинематика АПТ-а, краћи пример
43. Остали елементи АПТ-а (технолошке и постпроцесорске наредбе)
44. Урадити задатак у АПТ-у за стругање, по избору
45. Урадити задатак у АПТ-у за глодање, по избору

АУТОМАТИЗАЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ И ФЛЕКСИБИЛНИ ПРОИЗВОДНИ СИСТЕМИ


1. Појам техничког система, појам управљања, примери
2. Систем аутоматског управљања, општи блок дијаграм
3. Отворени систем аутоматског управљања, блок дијаграм, пример
4. Затворени систем аутоматског управљања, блок дијаграм, пример
5. Аутоматско управљање, пример
6. Дигитални рачунар, подела, структура
7. Области примене обрадних система
8. NU системи – продуктивност и флексибилност
9. Нумерички управљане машине алатке
10. Обрадни центри
11. Специјалне машине алатке
12. Модули специјалних машина алатки
13. Трансфер линије
14. Обрадни системи са адаптивним управљањем, подела, примена
15. Врсте управљачких јединица, управљање путањом
16. Компоненте управљачких јединица
17. Начин рада управљачких јединица
18. Интерполација (линеарна, кружна, параболична)
19. Носачи података
20. Корачни мотори
21. Трофазни асинхрони мотор
22. Мотори једносмерне струје
23. Преносници за главна кретања код NU машина
24. Преносници за помоћна кретања код NU машина
25. Системи за измену алата
26. Системи за измену палета
27. Мерни системи код NU машина, подела
28. Потенциометар
29. Резолвер
30. Енкодер
31. Тахогенератор
32. Структура и принцип рада аналогног рачунара
33. Структура и принцип рада дигиталног рачунара
34. Управљање помоћу дигиталног рачунара
35. Управљање NC машином помоћу дигиталног рачунара
36. Нумеричко управљање
37. DNC управљање
38. Системи адаптивног управљања, са граничним и оптималним регулисањем
39. Основни појмови и дефиниција FTS-a, распореди повезивања машина
40. Структура FTS-a
41. Kомпоненте FTS-a
42. CAD/CAM системи, основни појмови, структура
43. Модели у CAD
44. Повезивање CAD/CAM система (конструкције са технологијом)
45. Транспортни системи у FPS-у
46. Основни појмови о примени и развоју робота
47. Неки ставови из теорије механизама
48. Функционално кретање робота
49. Функционална структура механизма робота
50. Основна разматрања о архитектури управљачког система
51. Сензорски системи робота, појам, улога
52. Бинарни сензори додира
53. Компоненте управљачког система робота

МАТЕМАТИКА

1. Логичке и скуповне операције
2. Релације
3. Сразмерни рачун, рачун поделе и мешања
4. Процентни рачун
5. Угао између праве и равни
6. Подударност троуглова
7. Конструкција троугла и четвороугла
8. Дељивост полинома
9. Растављање полинома на чиниоце
10. Операције са алгебарским разломцима
11. Системи линеарних једначина
12. Тригонометријске идентичности
13. Операције са степенима
14. Операција са коренима
15. Операције са комплексним бројевима
16. Квадратна једначина
17. Вијетове формуле
18. Квадратна функција и њен график
19. Квадратна неједначина
20. Системи квадратних једначина, од којих је једна хомогена
21. Ирационалне једначине
22. Свођење на I квадрант
23. График тригонометријске функције
24. Примена адиционих формула
25. Тригонометријске једначине и неједначине
26. Синусна и косинусна теорема
27. Експоненцијалне једначине и неједначине
28. Примена основних правила логаритмовања
29. Логаритамске једначине и неједначине
30. Полиедри – површина и запремина
31. Обртна тела – површина и запремина
32. Скаларни производ вектора
33. Векторски производ вектора
34. Једначина праве, угао између две праве и одстојање тачке од праве
35. Једначина кривих линија другог реда
36. Међусобни односи праве и кривих линија другог реда
37. Математичка индукција
38. Аритметички и геометријски низ
39. Испитивање функција, график функције
40. Извод функције
41. Неодређени интеграл
42. Примена одређеног интеграла
43. Биномни образац
44. Варијације, пермутације и комбинације
45. Вероватноћа

Матурски рад КУ документација 2020

Овде можете преузети документацију потребну за израду матурског рада:

  1. Насловна страна
  2. Текст задатка
  3. Радионички цртеж
  4. План стезања
  5. План тачака
  6. План обраде
  7. Радни налог
  8. Листа подешавања машине, прибора и алата
  9. Програмски лист

Корисни линкови:

Школска платформа за учење на даљину

Пример сређене документације уз матурски рад за КУ

Овде можете преузети пример урађеног матурског рада (документације) уз напомену да и у њему треба дорадити неколико детаља.

Loading...
Loading...