Посебни део матурског испита за уметничке образовне профиле

   Матурски практичан рад са усменом одбраном рада

Садржај практичног рада:

- Израда конкретног задатка или предмета у предвиђеном материјалу

- Усмени испит из изборног предмета

   Усмени испит из изборног предмета

- Ученик бира један предмет између следећих:

- Теорија форме
- Нацртна геометрија
- Писмо, лепо писање са калиграфијом и орнаментиком


Општи успех на матурском испиту исказује се једном оценом која је аритметичка средња вредност оцена добијених на писменом испиту из српског језика и књижевности, матурском раду и изборном предмету.

Питања за изборне предмете

TЕОРИЈА ФОРМЕ

1. Које су основне гране уметности?
2. Основна подела ликовних уметности?
3. Двoдимензионални и тродимензионални простор у уметности.
4. Када је настала теорија форме и где?
5. Чиме се бави предмет теорија форме, шта изучава?
6. Који су оснoвни ликовни елементи?
7. Шта је естетика?
8. Шта је кич?
9. Шта нам објашњава форма, а шта садржај?
10. Основна подела облика.
11. Како опажамо облике и како их меримо?
12. Светлост.
13. Плакат.
14. Када предмет постаје знак а када симбол?
15. Подела знакова.
16. Шта је простор?
17. Шта је сфумато?
18. Како се кроз историју мењао човеков животни и радни простор?
19. Која је удаљеност најбоља за посматрање уметничког дела?
20. Шта је композиција?
21. Који су основни елеметни композиције?
22. Шта је златни пресек?
23. Шта је линија?
24. Подела линија.
25. Шта је перспектива?
26. Шта је инверзна перспектива?
27. Шта је текстура?
28. Који су основни материјали носиоци?
29. Два основна начина обраде материјала?
30. Шта је валер?
31. Шта је дурски валерски кључ?
32. Организација валера?
33. Основна подела боја?
34. Подела боја према пореклу?
35. Које су основне а које изведене боје?
36. Симболика боја у уметности?
37. Који су основни принципи компоновања?
38. Шта је репетиција и који су њени облици?
39. Шта је хармонија?
40. Шта је градација?
41. Које су најважније особине доброг уметничког дела?
42. Каква све може бити равнотежа у сликарству?
43. Доминанта и стил.

ЛИТЕРАТУРА:
1. ТЕОРИЈА ФОРМЕ – Коста Богдановић и Бојана Бурић
2. ФОРМА И ОБЛИКОВАЊЕ – Милун Митровић
3. ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ – Х.В.Јансон
(књиге се налазе у библиотеци школе)

Један рад на тему: Стилизација облика (формат 30х40)

 

НАЦРТНА ГЕОМЕТРИЈА

1.
Појам и врсте пројицирања.
2.
Координатни систем у простору и основни појмови ортогоналне пројекције.
3.
Координате и ортогонална пројекција тачке, праве и дужи (произвољан положај).
4.
Координате и ортогонална пројекција тачке, праве и дужи (специјалан положај).
5.
Пројекција равних геометријских ликова.
6.
Пројекција коцке.
7.
Пројекција квадра.
8.
Пројекција призме.
9.
Пројекција пирамиде.
10.
Продори праве кроз пројекцијске равни.
11.
Видљивост праве.
12.
Међусобни положаји правих.
13.
Координате и трагови равни.
14.
Равни у специјалном положају.
15.
Пројекције праве у равни.
16.
Специјалне праве у равни ( хоризонтална, фронтала и паралела).
17.
Нагиб равни.
18.
Основни појмови пресека две равни ( пресечница ).
19.
Пројекција пресечнице равни у произвољном положају.
20.
Пројекција пресечнице равни у специјалном положају.
21.
Појам трансформације – општа метода.
22.
Налажење праве величине задате дужи и углова ( трансформацијом ).
23.
Појам ротације – општа метода.
24.
Налажење праве величине задате дужи и углова ( ротацијом ).
25.
Обарање равни ( ротација равни око трага ).
26.
Тачка на трагу равни пре и после ротације ( обарања ).
27.
Права у равни пре и после ротације ( обарања ).
28.
Централна пројекција – перспектива ( дефиниција и основни елементи ).
29.
Централна пројекција тачке.
30.
Централна пројекција праве.
31.
Котирана пројекција тачке и праве.
32.
Котирана пројекција изохипса.
33.
Котирана пројекција профила.

 

ПИСМО, ЛЕПО ПИСАЊЕ СА КАЛИГРАФИЈОМ И ОРНАМЕНТИКОМ

1.
Шта је писмо?
2.
Како су настали називи писма?
3.
Класификација писма?
4.
Какав је значај писма за цивилизацију?
5.
Наведи науке које се баве проучавањем писма и објасни њихову примену.
6.
Шта је калиграфија?
7.
Објасни поставак писма и зачетак писмености.
8.
Објасни шта су то немотехнична ( предметна ) писма и како су настала.
9.
Шта је рабош и где се користио?
10.
Шта је вампун?
11.
Шта је кипу и где се користио?
12.
Шта је ароко и где се користио?
13.
Шта је тетоважа и где се користи?
14.
Објасни настанак пиктограмских сликовних писма.
15.
Шта је идеограмско писмо и пример?
16.
Објасни силабичко писмо.
17.
Наведи египатска писма и објасни.
18.
Хијероглифи ( настанак, значај, ко их је дешифровао и уз помоћ чега )
19.
Шта је то књижни свитак?
20.
Какав је значај камена из розете?
21.
Хијераско писмо.
22.
Демоско писмо.
23.
Како се правио папирус и ко га је користио?
24.
Коптско писмо.
25.
Писма Месопотамије ( клинасто и угаринско писмо ) на чему се писало и ко га је дешифровао?
26.
Грчки алфабет – настанак и развој.
27.
Варијанте грчког писма.
28.
Писма која су се користила на Италском копну ( месарско и ертушарско).
29.
Нови материјали за писање који су почели да се користе у Грчкој и Риму.
30.
Римско капитално писмо, где се прво примењивало, колико је слова имало.
31.
Квадратна капитала, изглед слова, величина, израда текста по избору квадратном капиталом.
32.
Шта је рустика и ко је користио?
33.
Објасни употребу курзивног писма.
34.
Унцијала, величина слова, облик слова.
35.
Лигатуре, наведи и објасни примену лигатура.
36.
Исписати текст по избору уницијалном уз примену лигатура.
37.
Објасни појам минускула и мајускула.
38.
Полууницијала, настанак, линиски систем, облик слова.
39.
Испиши текст полуиницијалом уз примену орнаментике.
40.
Наведи облике писања старих рукописа.

 

Матурски рад 2012 документација

Матурски практичан рад - ФИРМОПИСАЦ(.doc)
Образац за матурски испит - ФИРМОПИСАЦ(.doc )

Матурски практичан рад -ГРАВЕР(.doc)
Образац за матурски испит -ГРАВЕР(.doc)

Матурски практичан рад -ЈУВЕЛИР(.doc)
Образац за матурски испит - ЈУВЕЛИР(.doc)

Матурски практичан рад -КОНЗЕРВАТОР(.doc)
Образац за матурски испит - КОНЗЕРВАТОР
(.doc)

Матурски практичан рад -ГРНЧАР(.doc)
Образац за матурски испит - ГРНЧАР
(.doc)

Матурски практичан рад -СТИЛСКИ КРОЈАЧ(.doc)
Образац за матурски испит - СТИЛСКИ КРОЈАЧ
(.doc)

Напомена: Фајлови са екстензијом .doc се отварају MS Word-om

Loading...
Loading...