Посебни део матурског испита за машинског техничара за компјутерско конструисање

Матурски практичан рад са усменом одбраном рада

Садржај практичног рада утврђује се из следећих области:

- моделирање машинских елемената и конструкција
- конструисање

Усмени испит из изборног предмета

Ученик бира један предмет између следећих:

- машински елементи
- конструисање
- испитивање машинских конструкција
- математика

Општи успех на матурском испиту исказује се једном оценом која је аритметичка средња вредност оцена добијених на писменом испиту из српског језика и књижевности, матурском раду и изборном предмету.

Питања за изборнe предметe

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ - II година

1. Стандарди и стандардизација.
2. Врсте дужинских мера.
3. Основни појмови и дефиниције.
4. Квалитет толеранције.
5. Лабаво налегање.
6. Чврсто налегање.
7. Систем заједничке рупе.
8. Систем заједничке осовине.
9. Мере које треба толерисати и начин уношења толеранција на цртеж.
10. Толеранција облика и положаја.
11. Толеранције квалитета површина.
12. Радна оптерећења машинских делова.
13. Механичке карактеристике машинских материјала.
14. Утицај на динамичку издржљивост машинских делова.
15. Динамичка издржљивост машинских елемената.
16. Дозвољени напон и степен сигурности.
17. Провера степена сигурности машинских делова.
18. Врсте нераздвојивих спојева.
19. Прорачун закованих спојева.
20. Завојница и навој.
21. Врсте навоја и обележавање.
22. Облици завртњева и навртки.
23. Непокретне навојне везе.
24. Осигурање навојних спојева од одвртања.
25. Прорачун неподешених завртања.
26. Прорачун подешених завртања.
27. Клинови.
28. Веза вратила и главчине чврстим налегањем.
29. Врсте опруга.
30. Прорачун флексионих опруга.

МАШИНСКИ ЕЛЕМЕНТИ - III година

1. Осовине.
2. Задатак, подела и конструкциони облици вратила.
3. Димензионисање вратила.
4. Трење између додирних површина у лежиштима..
5. Подмазивање уљима и мастима.
6. Врсте лежаја и основна својства.
7. Означавање и приказивање лежаја.
8. Избор и провера лежаја.
9. Учвршивање лежаја на рукавцу и у кућишту.
10. Уградња лежаја.
11. Трење, подмазивање и заптивање лежаја.
12. Спојнице – задатак и подела.
13. Прирубне спојнице.
14. Фрикционе спојнице.
15. Задатак, подела, област примене и принципи преношења снаге.
16. Својства, подела и облици зупчаних парова.
17. Стандардни профил и основна зупчаница.
18 Цилиндрични парови са косим зупцима.
19. Обликовање цилиндричних зупчаника.
20. Основне геометријске и кинематске величине цилиндричног пужног пара.
21. Силе код цилиндричних зупчаника са косим зупцима.
22. Својства, подела, врсте и начин преношења снаге.
23. Мере ремених парова.
24. Напон у ремену.
25. Носивост клинастих ремена.

КОНСТРИУСАЊЕ

1. Фазе при процесу конструисања.
2. Веза конструисања са сродним наукама.
3. Шта су машински системи?
4. Захтеви и ограничења конструисања у односу на намену и функцију.
5. Захтеви и ограничења конструисања у односу на облик, величину, напонско стање и тежину елемената.
6. Захтеви и ограничења конструисања у односу на избор материјала.
7. Поузданост машинских система.
8. Стандарди у процесу конструисања.
9. Толеранције у конструисању. Избор налегања. Толеранције слободних мера.
10. Дијаграм утицаја квалитета толеранције на цену производа.
11. Утицај температуре на толеранције и налегања.
12. Конструисање и контрола квалитета израде. Храпавост површина.
13. Толеранције облика и положаја.
14. Основне статистичке величине. Теоријске расподеле вероватноће.
15. Чврстоћа и крутост елемената машинских система.
16. Конструисање ливених делова.
17. Конструисање кованих делова.
18. Правила конструисања делова који се израђују скидањем честица.
19. Конструисање заварених делова.
20. Лаке конструкције.
21. Израчунавање коефицијената К А код затезања греде непроменљивог пресека.
22. Израчунавање коефицијената К В код затезања греде непроменљивог пресека.
23. Израчунавање коефицијената К С код затезања греде непроменљивог пресека.
24. Дефинисање начина спајања – везивање елемената машинског система.
25. Радна, гранична и критична оптерећења елемената машинског система.
26. Величина и расподела радних напона у машинским деловима.
27. Критични напони у машинским деловима.
28. Одређивање степена сигурности на основу критичних и радних напона.
29. Деформације машинских делова.
30. Фактори који утичу на економичност машинског система.
31. Дејство вибрација и шума на машински систем. Пригушивање.
32. Примена рачунара у конструисању.
33. Техничка документација.
34. Планирање и одржавање машинских система.
35. Трошење и обнављање саставних делова машинског система.

ИСПИТИВАЊЕ МАШИНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА

1. Испитивање: врсте, место, предмет, фазе.
2. Степен сигурности.
3. Радно оптерећење.
4. Врсте напрезања, напони.
5. Методе мерења.
6. Испитивање затезања.
7. Испитивање притискивањем.
8. Испитивање динамичке чврстоће – Велерова крива.
9. Смитов дијаграм.
10. Испитивање машинских делова – спектар напона.
11. Шта су хистерезе?
12. Испитивање токова замарања.
13. Испитивање на повишеним температурама.
14. Испитивање на пузање.
15. Испитивање статичких карактеристика машинских делова.
16. Испитивање динамичких карактеристика машинских делова.
17. Испитивање вибрације и буке.
18. Испитивање на корозију.
19. Екстензоментријеске методе.
20. Мерне траке.
21. Повезивање мерних трака у Витсонов мост.
22. Повезивање мерних трака за поједине случајеве напрезања.
23. Метода фотоеластичности.
24. Метода смицајних напона.
25. Врсте фотоеластичних материјала и њихова својства.
26. Методе кртог лака.
27. Моаре метода.
28. Моаре мрежа.
29. Ултразвучна метода.
30. Техничка својства,апарати и уређаји.

МАТЕМАТИКА


1. Логичке и скуповне операције
2. Релације
3. Сразмерни рачун, рачун поделе и мешања
4. Процентни рачун
5. Угао између праве и равни
6. Подударност троуглова
7. Конструкција троугла и четвороугла
8. Дељивост полинома
9. Растављање полинома на чиниоце
10. Операције са алгебарским разломцима
11. Системи линеарних једначина
12. Тригонометријске идентичности
13. Операције са степенима
14. Операција са коренима
15. Операције са комплексним бројевима
16. Квадратна једначина
17. Вијетове формуле
18. Квадратна функција и њен график
19. Квадратна неједначина
20. Системи квадратних једначина, од којих је једна хомогена
21. Ирационалне једначине
22. Свођење на I квадрант
23. График тригонометријске функције
24. Примена адиционих формула
25. Тригонометријске једначине и неједначине
26. Синусна и косинусна теорема
27. Експоненцијалне једначине и неједначине
28. Примена основних правила логаритмовања
29. Логаритамске једначине и неједначине
30. Полиедри – површина и запремина
31. Обртна тела – површина и запремина
32. Скаларни производ вектора
33. Векторски производ вектора
34. Једначина праве, угао између две праве и одстојање тачке од праве
35. Једначина кривих линија другог реда
36. Међусобни односи праве и кривих линија другог реда
37. Математичка индукција
38. Аритметички и геометријски низ
39. Испитивање функција, график функције
40. Извод функције
41. Неодређени интеграл
42. Примена одређеног интеграла
43. Биномни образац
44. Варијације, пермутације и комбинације
45. Вероватноћа

 

Матурски рад КK документација 2012

Матурски практичан рад - KK (.doc)
Образац за матурски испит - KK (.doc)

Напомена: Фајлови са екстензијом .doc се отварају MS Word-om

Loading...
Loading...