Tехничар за дизајн у машинству

   Ове школске 2022/23 године уписујемо 30 ученика на нови машински смер. У питању је дизајн у машинству.
 
   Техничар за дизајн у машинству разрађује техничко функционалне компоненте конструкцијских решења дизајна, испитује својства материјала, дефинише толеранције мера облика и положаја делова, технологију израде и дефинише процес монтаже. Oбучен је за осмишљавање предлога изгледа и скицирање производа поштујући основне естетске и ергономске законе дизајна при дефинисању облика и димензија машинских делова, а водећи рачуна о еколошком утицају производа у свим фазама његовог животног циклуса.
 
    Такође идентификује информације о тржишту релевантне за развој стратегије и производног плана (у најједноставнијем облику) за сопствену бизнис идеју. Вешто комуницира у различитим контекстима и делотворно на једном страном језику, активно доприносећи неговању културе изражавања; продуктивно примењује математичке моделе, техничка и технолошка знања и информационо-комуникационе технологије (ИКТ) у решавању проблема; ефикасно учи, усавршава се и развија своју каријеру; активно учествује у иницирању и реализацији пројеката који доприносе добробити заједнице и одрживом развоју.
 
    Активно доприноси неговању толеранције, људских права и културне традиције и баштине у оквиру организације и у различитим социјалним контекстима; одговоран је према сопственом здрављу и спреман да се укључи у активности усмерене ка очувању окружења у којем живи и ради.
 
 
   Ниво општих и стручних знања, вештина, способности и ставова у оквиру стечених компетенција, техничару за дизајн у машинству омогућава запошљавање и наставак школовања.